Simcha Profile


Linda Schwartz (Thornhill, Ontario) &
Harry Prizant (Ottawa, Ontario)